Rental Prices

Adult Hybrid Bikes
half day € 15.00 
FULL DAY € 20.00
2 Day € 35.00
3 DAYS €55
4 DAYS €75
5 DAYS €90